Zasady i Warunki

REGULAMIN USŁUGI – TESTER SEO ONLINE

QUARZIO SRL – VIA GIUSEPPE MAZZINI, 47, ACI SANT’ANTONIO (CT) – 95025 (WŁOCHY) – P.IVA 05395980872

E-MAIL: INFO@SEOTESTERONLINE.COM


*****

Niniejsze Warunki („Umowa” lub „Umowa”) stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem („Użytkownik” lub „Ty”) usług SEO Tester Online należących do Quarzio srl, firmy z siedzibą pod adresem VIA GIUSEPPE MAZZINI, 47 , ACI SANT’ANTONIO, (CT), 95025, Włochy, CF / P.IVA 05395980872, info@seotersteronline.com i SEO Tester Online („Quarzio”, „noi”, „la Società”, „il Servizio”).

Upewnij się, że w pełni rozumiesz treść tej umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z akceptacji niniejszej umowy, prosimy o kontakt lub zwrócenie się o pomoc prawną w tym zakresie.

ABY KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG, MUSISZ ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKIKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, MUSISZ ZAPRZESTAĆ PROCESU REJESTRACJI I NIE KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG.

DEFINICJE

Regulamin (lub Regulamin)

Niniejszy Regulamin, który stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.

Potwierdzenie realizacji zamówienia

Wskazuje wiadomość e-mail wysłaną przez SEO Tester Online po otrzymaniu Zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia

Wskazuje wiadomość e-mail, którą SEO Tester Online wysyła jako potwierdzenie zamówienia, gdy zakupione produkty / usługi lub ich części są aktywowane.

Wniosek o anulowanie (przykład)

Adresowany do SEO Tester Online [z pełnymi danymi kontaktowymi]: Niżej podpisany (*) wyraża chęć odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi (usług) (*), podpisany (*), imię i nazwisko klienta (y), adres (y), data.

Model

Każdy wzór dokumentu pod kątem zgodności z wymogami prawnymi dla serwisów internetowych, aplikacji mobilnych lub innego oprogramowania używanego przez Użytkownika (np. wzory polityki prywatności, zasady dotyczące plików cookies, regulaminy itp.).

Usługa

Usługi oferowane przez użytkownika użytkownikowi za pośrednictwem www.seotesteronline.com, it.seotesteronline.com, suite.seotesteronline.com, help.seotesteronline.com oraz innych domen i subdomen bezpośrednio z nim związanych.

Użytkownik

Osoba fizyczna lub prawna, która w zakresie swojej działalności korzysta z Produktów lub Usług świadczonych przez Spółkę.

Stronie internetowej

Witryna www.seotesteronline.com lub jej subdomeny (na przykład, ale nie wyłącznie: it.seotesteronline.com, suite.seotesteronline.com, help.seotesteronline.com)

Dodatkowe usługi

Wszystkie dodatkowe usługi zakupione przez Abonenta lub Użytkownika oprócz tych, które są już objęte subskrypcją.

API

Interfejs aplikacji do programowania.

Kluczowe API

Akey udostępniony użytkownikom przez firmę w celu umożliwienia dostępu do API.

Funkcje beta

Nowe funkcje lub funkcje testowe dodane do usługi przez firmę w formie niekompletnej lub wersji beta.

Ceny

Wskazuje wszelkie opłaty należne od Abonenta w celu uzyskania dostępu do całości lub części Witryny i Usługi.

„Bezpłatny użytkownik” lub „Bezpłatny użytkownik”

Każdy, kto korzysta z bezpłatnych aspektów Witryny lub Usługi i nie uiszcza opłaty.

Wstępna subskrypcja

termin Jest to początkowy okres, na jaki subskrybent subskrybuje usługę.

Prawa własności intelektualnejintelektualny

Wszelkie prawa majątkowe, w tym patenty, znaki towarowe, prawa do baz danych, prawa do projektów i prawa autorskie (w tym prawa do oprogramowania komputerowego) (niezależnie od tego, które z tych praw są rejestrowane, w tym aplikacje i prawo do ubiegania się o rejestrację takich praw) oraz wszystkie prawa i formy ochrony o podobnym charakterze lub mające równoważny lub podobny skutek do któregokolwiek z nich, które mogą istnieć na całym świecie przez cały okres obowiązywania tych praw oraz wszelkie ich odnowienie i/lub przedłużenie.

Normalne godziny pracy

Oznacza to od 10:00 do 18:00 w odniesieniu do położenia geograficznego IT (Włochy), od poniedziałku do piątku.

Abonent

Wskazuje, kto płaci za usługi płatne.

Dane użytkownika

Wskazuje dane podane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z usługi.

Użytkownicy

Zarówno darmowi użytkownicy, jak i subskrybenci.

 1. USŁUGI

1.1. Definicja.

„Usługi” składają się z szeregu narzędzi marketingu internetowego i narzędzi do zarządzania do optymalizacji wyszukiwarek („SEO”), mediów społecznościowych i marketingu cyfrowego, z których można korzystać za pośrednictwem https: //www.seotesteronline .com i https:// suite.seotesteronline.com („Witryna”), która zawiera narzędzia do badań i analiz, budowania linków, zarządzania kampaniami, automatycznego śledzenia wydajności wyszukiwarki, śledzenia analiz i konwersji oraz raportowania, narzędzia do zarządzania treścią i kontaktami.

Serwis umożliwia m.in.:
a) prowadzenia kampanii reklamowych online;

b) uzyskać informacje związane z realizacją ich kampanii
reklama;

c) generowania raportów i analiz stron internetowych lub kampanii reklamowych;

d) uzyskać dostęp do szerokiej gamy zasobów, w tym, ale nie:
ograniczone do platformy internetowej i jej interfejsów API.

Usługi są dostępne tylko dla użytkowników: Oni są ludźmi (nie botami) i mają co najmniej 13 lat, a dla zarejestrowanych użytkowników i/lub subskrybentów, którzy mają co najmniej 18 lat lub w każdym przypadku zgodnie z tabelą podaną w punkcie 2.3.;
którzy podali prawdziwe informacje w profilu rejestracyjnym;
Z poprawnym adresem e-mail.

1.2 Zmiany.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub specyfikacji każdej Usługi według własnego uznania, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Użytkownika lub bez, zmieniając tekst niniejszej Umowy lub opisy i specyfikacje płatnych planów subskrypcji w Witrynie lub za pośrednictwem pisemnego komunikacja z Użytkownikami. Wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast, chyba że w powiadomieniu o zmianie określono inaczej.

Jeśli któryś z zapisów jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedyną opcją jest zerwanie relacji z SEO Tester Online. Kontynuacja korzystania z Usług po naszym powiadomieniu lub modyfikacji będzie oznaczać milczącą akceptację Umowy w formie, w jakiej została wydana.

Na dole tej umowy znajdziesz poprzednie ważne wersje tej umowy.

1.3. Dodatkowe usługi.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, każda nowa funkcja, która ulepsza lub ulepsza aktualną ofertę Usług, w tym wydanie nowych lub zintegrowanych narzędzi SEO Tester Online, będzie przedmiotem niniejszej Umowy.

Abonent może od czasu do czasu zakupić Usługi Dodatkowe. Abonent powiadamia Spółkę o zamiarze zakupu usługi dodatkowej. Spółka oceni wniosek o Usługi dodatkowe i odpowie Abonentowi, zatwierdzając lub odrzucając wniosek. Jeżeli Spółka zatwierdzi prośbę subskrybenta o zakup Usług Dodatkowych, Abonent zapłaci wszelkie dodatkowe opłaty kartą kredytową, przelewem bankowym lub inną metodą uzgodnioną między stronami.

1.4. Usługi API.

Firma może udostępniać bezpłatne lub płatne interfejsy API ze swoimi zastrzeżonymi danymi. Wszystkie dane powiązane z tym interfejsem API są własnością firmy. Jeśli użytkownicy publicznie przeglądają zastrzeżone dane związane z bezpłatnym interfejsem API, muszą od czasu do czasu przestrzegać wytycznych dotyczących linków i atrybucji przedstawionych w Witrynie. Dostęp do API możliwy jest za pomocą klucza API przyznanego użytkownikom nie tylko przez Towarzystwo. Użytkownicy zgadzają się zachować poufność swojego klucza API i nie udostępniać go osobom trzecim. Ta licencja jest osobista i przyznawana użytkownikom. Użytkownicy zgadzają się, że będą osobiście odpowiedzialni za używanie swojego klucza API. Wszelki dostęp i wszelkiego rodzaju działania, w tym transakcje, płatności lub straty dokonane lub spowodowane przez klucz User API, są obowiązkiem użytkownika. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Firma może polegać na takim dostępie za pośrednictwem klucza API, jaki ma Użytkownik, któremu przyznano licencję, niezależnie od tego, czy użytkownicy upoważnili inne osoby do korzystania z niego. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do bezpłatnego interfejsu API w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny. Jeśli dostęp użytkownika do API zostanie zawieszony lub zakończony, Użytkownik zgadza się nie mieć żadnych praw związanych z tym API i nie będzie mu przysługiwać żadne wynagrodzenie ani rekompensata.

1.5. Wspierać się.

Spółka w ramach Usługi i bez dodatkowych kosztów dla Abonenta zapewni Abonentowi standardową obsługę klienta (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w normalnych godzinach pracy. W zakresie, w jakim Abonent zażąda obsługi klienta poza normalnymi godzinami pracy, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, które zostaną uzgodnione z Abonentem.

1.6. Prawo do korzystania z Usług.

SEO Tester Online wraz z niniejszą umową udziela Użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z Usług i Witryny wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszej Umowie oraz w sposób zorganizowany na Witrynie. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej Umowy a warunkami Witryny pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy. Jakiekolwiek korzystanie z Usług w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie lub z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy spowoduje, według naszego wyłącznego uznania, zawieszenie lub cofnięcie uprawnień użytkownika.

1.7. Zawieszenie i zakończenie świadczenia usług.

Pomimo wszelkich stwierdzeń lub sugerowania przeciwnego w niniejszej Umowie, SEO Tester Online może w dowolnym momencie, bez naruszania innych praw wynikających z niniejszej Umowy, obowiązującego prawa lub jakiegokolwiek innego, zawiesić lub zakończyć dowolną lub wszystkie Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, począwszy od od wysłania powiadomienia do użytkownika poprzez dane kontaktowe podane podczas rejestracji. Takie zawieszenie lub wypowiedzenie może zostać zastosowane, jeśli zaistnieje taka sytuacja i w odniesieniu do określonych jurysdykcji, linii biznesowych lub jakiejkolwiek innej rzeczy lub do określonych Użytkowników lub grup Użytkowników. Niezależnie od powyższego orzeczenia, wyłącznie w stosunku do Usługobiorców odpłatnych, o ile jest to racjonalnie możliwe, Użytkownikom tym może zostać udzielone w terminie do 30 dni od powiadomienia o zawieszeniu lub likwidacji ich kont Użytkowników wykonanie kopii zapasowej danych zgromadzonych na ich kontach przed są całkowicie usuwane z naszych usług.

1.8. Usługi stron trzecich.

SEO Tester Online zastrzega sobie prawo do korzystania z usług świadczonych przez osoby trzecie w zakresie świadczenia całości lub części Usług, w tym między innymi dostawców hostingu, usług płatniczych, usług informacyjnych i komunikacyjnych, usług analitycznych, platform reklamowych, platform i dostawcy usług reklamowych, baz danych, publicznych i prywatnych API. W przypadku każdej z wyżej wymienionych usług świadczonych przez osoby trzecie, Użytkownik może podlegać warunkom tych osób trzecich. SEO Tester Online nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane przez osoby trzecie.

 1. REJESTRACJA I KONTO

2.1. Korzystanie z Usługi.

Z Usługi można korzystać jako Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany. Niezależnie od tego, nie możesz korzystać z Usług jako Użytkownik Zarejestrowany lub Użytkownik Niezarejestrowany, jeśli nie jesteś w wieku uprawniającym do podpisania umowy w ramach swojej jurysdykcji lub jeśli nie masz uprawnień do zaakceptowania niniejszej Umowy. Rejestrując się jako Użytkownik, będziesz mógł korzystać z Usług, które nie są dostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników.

2.2. Przyjęcie.

Korzystając z Usług, akceptujesz warunki niniejszej Umowy i całkowicie upoważniasz nas do pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania, wykorzystywania i przekazywania Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności i naszą Polityką plików cookie, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

2.3. Informacje o użytkowniku.

Aby skorzystać z usługi Tester SEO online i uzyskać do niej dostęp, należy:
1) mieć ukończone 18 lat lub mieć ukończone 13 lat i podać:
zgoda rodzica lub opiekuna na Umów przez e-mail do
info @ seoteteronline .com (chyba że zaznaczono inaczej w
Tabela poniżej);
(2) mieć uprawnienia do podpisania z nami wiążącej umowy oraz
nie mogą być z niej wyłączone na mocy obowiązujących przepisów;

3) że korzystanie z Usług nie narusza nikogo;
obowiązujące przepisy prawa;

4) mieszkać w kraju, w którym Usługa jest dostępna.

Użytkownik zobowiązuje się również dostarczyć SEO Tester Online prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji rejestracyjnych i zgadza się zachować je w tym stanie przez cały czas.

Country Age Requirement
Chile, Ecuador, Paraguay, Peru You must be 18 years old or older, or 15 or older and have the consent of a parent or guardian.
Brazil You must be 18 or over, or 16 or older and have the consent of a parent or guardian.
Nicaragua, Taiwan You must be 20 years old or older, or be 13 or older and have the consent of a parent or guardian.
Bulgaria, Hungary, Germany You must be 18 or over, or you are 14 or older and have the consent of a parent or guardian.
Italy To use the free service you must be 13 or older. To register for a paid subscription, you must be 18 or over, or 13 and have the consent of a parent or guardian who signs the contract on behalf of the child.
Malaysia You must be 18 years or older, or if you are between 13 and 18 years old, the consent of a parent or guardian who signs the agreement on behalf of the child is required.
Lithuania To use the Service you must be 13 or older. To take out a paid subscription, you must be 18 or over, or be 14 or older and have the consent of a parent or guardian. For users aged between 13 and 18, the agreement is signed by the guardian.
Canada To use the service you must be 13 or older. To subscribe to a paid subscription, you must be of age in your territory / province of residence, or you must be 13 or over and have the consent of a parent or guardian.
Spain To use the free service you must be 14 or older. To register for a subscription, you must be 18 or over, or be 14 or older and have the consent of a parent or guardian who signs the contract on behalf of the child.

 

2.4. Rejestracja; Zapłata.

Aby zarejestrować się jako Użytkownik, należy utworzyć konto Użytkownika w Serwisie zgodnie z procedurą rejestracji i podanymi instrukcjami. Utworzenie konta użytkownika w SEO Tester Online nie wiąże się z żadnymi kosztami. Niezależnie od tego, aby uzyskać dostęp do niektórych płatnych funkcji Usług, będziesz musiał podać informacje rozliczeniowe. Jako użytkownik będący subskrybentem zgadzasz się na niezwłoczne powiadamianie o wszelkich zmianach informacji i danych rozliczeniowych oraz powiązanie prawidłowej metody płatności z SEO Tester Online.

2.5 Rejestracja i hasło.

Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za zachowanie poufności wszystkich informacji niezbędnych do uzyskania dostępu i obsługi Twojego konta użytkownika online SEO Tester, w tym między innymi identyfikatora użytkownika, hasła lub pytania/frazy zabezpieczającej, jeśli dotyczy.

 

2.6. Odpowiedzialność użytkownika.

Jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Usług i:

 1. utrzymania bezpieczeństwa Twojego konta Użytkownika i wszelkich czynności na nim wykonywanych;
 2. utrzymywać dokładne informacje o koncie przez cały czas, w tym ważny adres e-mail i informacje o płatnościach, aktualizując te informacje w razie potrzeby;
 3. uzyskać dostęp do Usług, nawet jeśli dostęp ten może wiązać się z kosztami nałożonymi przez osoby trzecie (takie jak dostawca usług internetowych);
 4. uzyskać i zachować cały sprzęt, oprogramowanie i sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Usług.


2.7. Zabronione zastosowania

Wyraźnie zabrania się korzystania z Usług w następujący sposób lub w każdym z następujących celów:

 • Nielegalne cele.
  Nie wolno korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w tym w jakiejkolwiek formie naruszania praw autorskich lub innych przepisów obowiązujących we Włoszech lub w Twoim kraju.
 • Manipulowanie.
  Nie możesz korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić Usługi, dostęp lub korzystanie z Usług przez kogokolwiek innego. Nie musisz przesyłać ani przesyłać wirusów ani innego rodzaju złośliwego kodu. Ograniczenie zawarte w tej Sekcji dotyczy każdego użycia, które może zakłócać lub może próbować zakłócić normalne działanie Usług, w tym hakowanie, usuwanie, manipulowanie lub zmienianie Usług.
 • Wymagane uprawnienia.
  Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno wynajmować, udostępniać ani udzielać podlicencji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w planie subskrypcji,
 • (i) kopiować, rozpowszechniać (w tym części naszych Usług lub naszej Witryny), modyfikować, powiększać, tłumaczyć, reprodukować, sprzedawać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, wynajmować, wynajmować, dzierżawić lub podejmować jakichkolwiek innych prób wykorzystania Usług lub jakichkolwiek innych danych w nich zawartych;
 • (ii) dekompilować, dezasemblować, przeprowadzać inżynierię wsteczną ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego;
 • (iii) wdrażać egzekucje wynikające z Usług;
 • (iv) usuwać, zasłaniać lub zmieniać zapisów o prawach autorskich, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych informacji o prawach własności zamieszczonych, zawartych lub dostępnych w połączeniu lub poprzez korzystanie z Witryny lub Usług;
 • (v) modyfikować inne strony internetowe w celu fałszywego sugerowania, że ​​są one powiązane z Usługami, SEO Tester Online lub jakimkolwiek innym produktem lub usługą SEO Tester Online; lub
 • (vi) dostarczać Stronę lub Usługi lub jakąkolwiek inną użyteczną część stronom trzecim w formie usług lub w formie outsourcingu lub w jakiejkolwiek innej formie komercyjnego udostępniania, przetwarzania danych lub innego wykorzystania produktów SEO stron trzecich lub usługi Tester online.
 • Upraszanie.
  Użytkownik zgadza się nie wysyłać (i) więcej niż 10 żądań w ciągu 1 sekundy z jednego adresu IP, (ii) więcej niż 10 jednoczesnych żądań od 1 Użytkownika lub (iii) więcej niż dwóch jednoczesnych żądań eksportu;
 • Automatyczne żądania.
  Wszystkie automatyczne żądania są zabronione.

2.8. Specjalny dostęp i testowanie.

Jeśli zostałeś zaproszony lub masz wyraźny dostęp do testów beta nowych narzędzi i zasobów, nawet jeśli nie zostały one jeszcze udostępnione naszym użytkownikom w sposób publiczny („beta” lub „prywatna beta”), nie możesz zakładać ani oczekiwać ciągłej dostępności tych nowych narzędzi lub zasobów. Wszelki dostęp do narzędzi i zasobów w fazie testów beta jest uwarunkowany zaakceptowaniem przez Ciebie aktualnych umów o zachowaniu poufności każdego nowego instrumentu, informacji i zasobów lub Twojego doświadczenia w korzystaniu ze stronami trzecimi.

2.9. Zadanie.

Użytkownik nie może i nie może cedować, przenosić, wymieniać, łączyć ani wymieniać wszystkich lub niektórych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, więc dotyczy to jego konta Użytkownika, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody SEO Tester Online. Każde naruszenie poniższych ograniczeń będzie karane natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika. W przypadku zmian dostępu, w przypadku firmowych subskrypcji Usług, możemy zażądać szczegółowego wyjaśnienia zmian, a także potwierdzeń użytkowania i innych uzasadnionych informacji lub odpowiednich dokumentów.

2:10. Anulowanie rejestracji.

W każdej chwili możesz anulować swoje Konto Użytkownika. Należy pamiętać, że usunięcie konta spowoduje usunięcie wszystkich danych i informacji przechowywanych w usługach SEO Tester Online, a SEO Tester Online nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub informacji. Wszystkie płatności dokonane przed anulowaniem rejestracji będą wymagalne i wymagane, aż do pełnej wpłaty, pomimo anulowania rejestracji. Jeśli nie jest możliwe przekazanie prośby o anulowanie bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej, prosimy o napisanie wiadomości e-mail na adres info@seotesteronline.com z prośbą o kontynuowanie anulowania Konta użytkownika i wszystkich informacji z nim związanych.

2:11. Anulowanie przez SEO Tester Online.

SEO Tester Online zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego konta Użytkownika z powodu nadużyć lub oszukańczych działań, nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu według wyłącznego uznania SEO Tester Online.

 

 1. Koszty i płatności

3.1. Koszty usług.

W przypadku dostępu do usług płatnych użytkownicy będą obciążani kosztami zgłoszonymi w odpowiedniej sekcji witryny SEO Tester Online, dostępnej pod adresem: https://it.seotesteronline.com/prezzi/ lub oferowanej w innych częściach Witryny w przypadku poszczególnych planów abonamentowych („Koszty”). Koszty, o ile nie zostały wyraźnie wskazane podczas procesu zakupu planu subskrypcji i poprzedzone potwierdzeniem, nie obejmują podatków od wartości dodanej i wszelkich innych dodatkowych podatków lub innych podatków, opłat lub ceł, które mogą zostać nałożone w związku z niektórymi lub wszystkimi dokonanymi płatnościami lub należny poniżej i musi być zarejestrowany i należycie zadeklarowany dla Użytkownika, jeśli to konieczne

 

3.2. Upominki reklamowe.

W niektórych przypadkach możemy oferować upominki i usługi promocyjne, z zastrzeżeniem określonych zasad, które ogłosimy w odpowiednim czasie dla każdego upominku promocyjnego. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków, które mogą powstać w wyniku ich wygranych upominków promocyjnych. Ponadto, tylko w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie należycie wypełnionych formularzy podatkowych, aby umożliwić nam przeprowadzenie wszystkich niezbędnych dochodzeń wymaganych przez organy podatkowe.

3.3. Kody i inne oferty.

W przypadku użytkowników, którzy kupili lub otrzymali kod, kartę podarunkową, ofertę przedpłaconą lub inną ofertę dostarczoną lub sprzedaną przez lub w imieniu SEO Tester Online w celu uzyskania dostępu do płatnej subskrypcji („Kod”), taki dostęp do Usługi może być podlega odrębnym warunkom przedstawionym wraz z Kodeksem, a użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie tych warunków.

3.4. Okresy testowe.

Od czasu do czasu SEO Tester Online lub inne firmy działające w naszym imieniu mogą oferować okresy próbne subskrypcji opłacanych przez określony czas bezpłatnie lub po obniżonej stawce („Okres próbny”). SEO Tester Online zastrzega sobie prawo do ustalenia, według własnego uznania, przydatności użytkownika na Okres próbny oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wycofania lub modyfikacji Okresu próbnego w dowolnym momencie bez uprzedniej komunikacji i bez odpowiedzialności, w ciągu maksymalne limity dozwolone przez prawo. W niektórych okresach próbnych Online SEO Tester wymaga powiązania prawidłowej metody płatności z usługą.

PO ZAKOŃCZENIU TYCH OKRESÓW WERYFIKACJI MOŻEMY AUTOMATYCZNIE ROZPOCZĄĆ POBIERANIE SUBSKRYPCJI ZA PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCĄ OD NASTĘPUJĄCEGO CZASU DO ZAKOŃCZENIA OKRESU BADANIA, Z OPŁATĄ KAŻDEGO MIESIĄCA LUB KAŻDEGO ROKU LUB Z INNYM TERMINEM UZGODNIONYM W TRAKCIE SUBSKRYPCJI USŁUGA.

PRZEKAZUJĄC EKSTREMALNE PŁATNOŚCI NA POCZĄTKU OKRESU PRÓBNEGO, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE TĘ OPŁATĘ POPRZEZ NINIEJSZE WARUNKI PŁATNOŚCI.

JEŚLI NIE CHCESZ ZAAKCEPTOWAĆ OPŁATY, MUSI ANULOWAĆ PŁATNOŚĆ PRZEZ STRONĘ SUBSKRYPCJI WŁASNEGO KONTA SEO TESTERA ONLINE LUB ZAMKNĄĆ WŁASNEGO KONTA SEO TESTERA ONLINE PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU PRÓBNEGO.

JEŚLI NIE CHCESZ OTRZYMAĆ MIESIĘCZNYCH LUB REGULARNYCH OPŁAT, MUSISZ ANULOWAĆ AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE SUBSKRYPCJI PŁATNOŚCI DOTYCZĄCEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY SUBSKRYPCJI WŁASNEGO KONTA SEO ONLINE TESTERA LUB ZAMKNĄĆ WŁASNE KONTO SEO FIRMY KROPKA.

OPŁATA SUBSKRYPCYJNA NIE ZOSTAŁA UKOŃCZONA PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU JUŻ ZAPŁACONA I Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW.

3.5. Zmiany kosztów.

Możemy zmienić Koszty według własnego uznania i / lub wprowadzić nowe płatności oprócz Kosztów, uprzednio powiadamiając Użytkowników na piśmie z wyprzedzeniem (30) trzydziestu dni. Nie tylko w porównaniu z tym, co powiedzieliśmy, możemy zwiększyć Koszty, natychmiast i za pomocą współczesnej komunikacji, w przypadku: (a) zmian w Usługach lub Kosztach naszych zewnętrznych dostawców usług; (b) nastąpią zmiany w Usługach dokonanych na Twoje żądanie; lub (c) opóźnienia i/lub inne problemy wynikające z niewypełnienia przez Użytkownika zobowiązań lub z powodu prośby Użytkownika o rozwiązanie relacji z jakiegokolwiek powodu.

3.6. Płatności.

Każdą płatność należy uiścić z miesięcznym lub rocznym wyprzedzeniem lub w inny sposób opisany w Serwisie dla poszczególnych planów abonamentowych, według uznania Użytkownika, kartą kredytową lub inną metodą płatności zaakceptowaną w Serwisie lub w inny sposób uzgodnioną z nami. Wszystkie już wpłacone kwoty oraz plany Usług będą widoczne na koncie Użytkownika. Wszelkie opłaty bankowe i podatki będą opłacane wyłącznie przez Użytkownika.

3.7. Polityka zwrotów i prawo do odstąpienia od umowy.

Świadczymy Usługę Płatną za przedpłatą. Użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie. Datą i godziną anulowania każdej Usługi Płatnej będzie data zakończenia przez Użytkownika całego procesu anulowania. Wynagrodzenie zapłacone za Usługi nie może zostać zwrócone, zwrócone w całości lub tylko w części zgodnie z niniejszą umową.

Prawo do odstąpienia od umowy to prawo umożliwiające konsumentom europejskim odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty wejścia w życie. Ponieważ SEO Tester Online oferuje już klientom 15 dni bezpłatnego okresu próbnego, nasza usługa nie zapewnia prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z wyjątkiem dotyczącym dostawców treści cyfrowych.

SEO Tester Online nie przewiduje prawa do odstąpienia od umowy w żadnym kraju europejskim, jednak możliwe jest anulowanie subskrypcji w dowolnym momencie podczas 15-dniowego bezpłatnego okresu próbnego lub później.

Prawo zobowiązuje nas do informowania użytkowników o tym, że usługa nie przewiduje prawa do odstąpienia od umowy. Dlatego, gdy nasi klienci subskrybują w dowolnym kraju europejskim, zgadzają się na zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy.

Klienci są również informowani o tym wyjątku w powitalnej wiadomości e-mail wysłanej po rejestracji.

Zrzeczenie się prawa odstąpienia od umowy nie wpływa w żaden sposób na pozostałe prawa gwarantowane konsumentom oraz nie ma wpływu na możliwość rezygnacji z abonamentu w dowolnym momencie.

We wszystkich przypadkach prosimy o kontakt w normalnych godzinach pracy, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@www.seotesteronline.com.

Aby anulować subskrypcję, możemy potrzebować następujących informacji: informacje o płatności (imię i nazwisko, identyfikator transakcji itp.), adres e-mail, login i krótki komentarz stwierdzający chęć anulowania usługi.
Tylko w szczególnych przypadkach i według własnego uznania możemy podjąć decyzję o spłacie Twoich pieniędzy.

Wszelkie zwroty zostaną przetworzone w ciągu 10 dni od zatwierdzenia zwrotu. Spłata kwoty zostanie ostatecznie przetworzona przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta w fazie subskrypcji.

W przypadku, gdybyśmy przystąpili do procedury zwrotu, zatrzymamy 35% kwoty na wydatki administracyjne, prowizje i inne opłaty.

Wielokrotne rejestracje i / lub subskrypcje płatnych Usług i anulowanie, a następnie wnioski o zwrot kosztów przez Użytkownika mogą, według naszego wyłącznego uznania, zostać uznane za dokonane w złej wierze, a my zastrzegamy sobie prawo do przerwania Usługi i odmowy wszelkich zwrot w inny sposób dostępny dla takiego Użytkownika.

3.8. Warunki dotyczące subskrybentów.

Subskrybenci są odpowiedzialni za wybór początkowego okresu subskrypcji dla swojej subskrypcji z opcji dostępnych podczas rejestracji w serwisie. Po wygaśnięciu początkowego okresu subskrypcji, subskrypcja Abonenta jest automatycznie odnawiana na okres równy Początkowemu Okresowi subskrypcji i będzie automatycznie odnawiana w ten sposób po upływie każdego kolejnego okresu odnowienia, chyba że zostanie wypowiedziana zgodnie z postanowieniami w klauzuli „Rozwiązanie” w punkcie 5.2. Spółka nie ma obowiązku powiadamiania Subskrybentów o automatycznym odnowieniu i zachęca Subskrybentów do odwiedzenia swojego profilu użytkownika na swoim koncie w Witrynie, aby dowiedzieć się, kiedy ich subskrypcja ma zostać odnowiona. Abonenci płacą kwotę abonamentu i opłaty zgodnie z warunkami płatności przedstawionymi w momencie rejestracji w serwisie. Wszystkie zgłaszane kwoty mogą nie obejmować kwot podatku VAT, który zostanie dodany do wszystkich faktur według odpowiedniej stawki. Po automatycznym odnowieniu abonamentu przez Abonenta opłaty należne za okres odnowienia będą takie same jak w poprzednim okresie abonamentowym. Niemniej jednak Spółka zastrzega sobie prawo do podwyższenia Prowizji na przyszły okres odnowienia w odniesieniu do niepromocyjnej stawki abonamentowej, pod warunkiem, że subskrybent otrzyma wiadomość w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia o tej podwyżce pocztą elektroniczną na adres adres e-mail aktualnie powiązany z kontem subskrybenta.

3.9. Metoda płatności.

Abonent może skorzystać z preferencyjnej metody płatności spośród tych oferowanych w Witrynie, aby zapłacić za subskrypcję i upoważnia Spółkę do obciążenia takiej karty kredytowej wszelkimi kwotami do zapłaty za Początkowy Okres Subskrypcji i wszelkie dodatkowe warunki odnowienia. Subskrybenci są odpowiedzialni za weryfikację ważności metody płatności powiązanej z ich kontem lub subskrypcją, tak aby była ona aktualna, przesyłane w związku z nią informacje były dokładne i są upoważnieni do korzystania z nich. Jeśli Firma nie może obciążyć odpowiedniej metody płatności daną metodą płatności, może anulować subskrypcję płacącego Użytkownika, a ten ostatni może utracić dostęp do Usługi i wszystkich danych związanych z jego subskrypcją . Należy pamiętać, że Firma nie przechowuje numerów kart kredytowych lub debetowych ani żadnych innych powiązanych informacji, ani nie udostępnia danych finansowych klienta stronom trzecim.

 

3.10. Zafakturowane subskrypcje.

Niektóre usługi mogą być opłacane przelewem bankowym lub innymi metodami płatności za obopólną zgodą Spółki i Abonenta. W takim przypadku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty związane z tymi metodami.

Jeżeli Spółka zgodziła się na nawiązanie relacji rozliczeniowej z Abonentem, wszystkie faktury muszą zostać opłacone przez Abonenta w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia takiej faktury. Abonenci zgadzają się, że jeśli Spółka nie otrzyma płatności w tym okresie i bez uszczerbku dla innych praw Spółki lub środków zaradczych, Spółka może (a) bez odpowiedzialności wobec Abonenta anulować subskrypcję subskrybenta i dezaktywować „konto powodujące utratę wszystkich danych związanych z ich subskrypcją (b) uwzględnienie naliczonych na podstawie prawa odsetek za zwłokę od wszelkich należności oraz (c) obciążenie użytkownika kosztami sądowymi oraz uzasadnionymi kosztami windykacji powstałymi w wyniku starań firmy o ściągnięcie wszelkich nadzwyczajne kredyty i prowizje.

 1. WŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA; KORZYSTANIE Z ZNAKU TOWAROWEGO

4.1. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wszelkie prawa, tytuły i wszelkie inne prawa, a także wszelka własność intelektualna dowolnego rodzaju i rodzaju, obejmuje między innymi patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, prawa związane z danymi, a także autorskie prawa osobiste lub prawa związane z tajemnicą firmową lub związane z negocjacjami wewnętrznymi (oraz wszelkie związane z nimi licencje) zarejestrowane lub niezarejestrowane, a także podlegające rejestracji, istniejące w określonym kraju lub kraju lub w dowolnej części świata, zarówno w odniesieniu do Usług, jak i do platformy wykorzystywanej do świadczenia Usług (technologia, sprzęt, oprogramowanie itp.), dowolny kod lub oprogramowanie (SDK, API itp.), które mogą być dostarczone Użytkownikowi lub do użytku przez Użytkownik na mocy niniejszej Umowy oraz wszystkie produkty pracy utworzone i/lub rozpowszechniane w niniejszym dokumencie oraz w powiązanej dokumentacji (stanowiącej Stronę Internetową i Usługi SEO Tester Online) są i będą naszą jedyną i wyłączną własnością i/lub własnością Quarzio srl, dowolnego powiązanego lub stowarzyszonego licencjobiorcy. Użytkownikowi nie są przyznawane żadne tytuły ani prawa własności w Serwisie i usługach SEO Tester Online. Twoje prawa do korzystania z Witryny, usług i jakiejkolwiek ich części są ściśle ograniczone postanowieniami niniejszej Umowy i zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z wszelkich praw posiadanych przez nas zgodnie z prawem, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie.

4.2. SEO Brand Tester Online.

SEO Tester Online® i Quarzio® to znaki towarowe, koncepcje wizualne („DBA” i „strój handlowy”) i/lub usługi należące do SEO Tester Online, Quarzio srl oraz ich spółek zależnych i zależnych. Każda inna marka, grafika, ikona, nazwa i logo używane lub wyświetlane w Witrynie są znakami towarowymi, koncepcjami wizualnymi i / lub usługami naszej Marki, z wyjątkiem naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych oraz wszelkiej innej własności, która pozostaje u ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie mogą być z nami powiązane, powiązane ani sponsorowane przez nas i które mogą podlegać warunkom stron trzecich.

Użytkownik nie może używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego wyżej wymienione znaki towarowe, koncepcje wizualne i/lub usługi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody oraz zgody ich odpowiednich właścicieli. Prawo Użytkownika do korzystania ze Znaków Towarowych jest ściśle ograniczone we wskazanych i zatwierdzonych przez nas sposobach użytkowania; to prawo może zostać odwołane lub zmienione w dowolnym momencie przez nasz (lub ich odpowiednich właścicieli lub licencjobiorców) niekwestionowany osąd i dyskrecję.

Użytkownicy zobowiązują się do modyfikowania lub usuwania z oglądania wszelkiego rodzaju materiałów z nimi związanych na naszą prośbę lub na żądanie odpowiednich właścicieli i / lub licencjobiorców Znaków Towarowych. Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego faktu i zgadza się, że nie może kwestionować własności Znaków Towarowych w Serwisie z jakiegokolwiek powodu.

Korzystanie lub wizja Znaków Towarowych przez Użytkownika skutecznie kończy się zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, wraz z zawieszeniem Usług lub poprzez nasze powiadomienie lub powiadomienie jednego z właścicieli lub licencjobiorców o zakończeniu użytkowania.

4.3. Znaki towarowe użytkownika.

Użytkownicy poprzez niniejszą umowę gwarantują nam w sposób globalny, niewyłączny, nieograniczony i nieodpłatny licencję na używanie marki Użytkownika, jego nazwy, logo, marki, nazwy handlowej i znaków usługowych jako Użytkowników „używanych przez” lub podobnych formuł, w celach informacyjnych oraz w celach promocyjnych, komunikacyjnych i marketingowych.

 

4.4. Ulepszenia.

Firma może wprowadzać aktualizacje lub ulepszenia Usługi. Jeśli Firma to zrobi, te aktualizacje lub ulepszenia będą dostępne zgodnie ze standardowym procesem wydawniczym Firmy. Abonent może zażądać zmian w Usłudze, a Spółka może według własnego uznania zdecydować o wprowadzeniu takich zmian. W przypadku wprowadzenia przez Spółkę zmian uzgodnionych z Abonentem, zmiany te mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia przez abonenta dodatkowych opłat (na co Spółka wyraża zgodę Abonentowi) i zostaną udostępnione Abonentowi zgodnie z ustaleniami ze Spółką (nawet jeśli jest to Abonent potwierdza, że ​​może to być zgodne ze standardowym procesem wydania Firmy).

4.5. Informacje zwrotne i treści generowane przez użytkowników (treści generowane przez użytkowników).

Użytkownicy nie są zobowiązani do dostarczania SEO Tester Online jakichkolwiek pomysłów, sugestii, komentarzy lub innego rodzaju opinii dotyczących Witryny, Usług lub działalności biznesowej i SEO Tester Online. Jeśli użytkownik podzieli się pomysłami, sugestiami, komentarzami lub innymi opiniami z SEO Tester Online, SEO Tester Online i Quarzio srl stają się właścicielami tego pomysłu, sugestii, komentarza lub opinii. Użytkownik na mocy niniejszej Umowy przenosi wszelkie prawa, tytuły i zrzeczenia się do wszelkich interesów związanych z takim pomysłem, sugestią, komentarzem lub innymi wobec SEO Tester Online i wyraża zgodę na to, aby SEO Tester Online mógł z nich korzystać za darmo i je wdrażać, bez ograniczeń i zobowiązań jakichkolwiek innych uprzejmy, bez m.in. obowiązku takiego postępowania.

 1. ZAWARCIE UMOWY

5.1. Prawo do zawarcia umowy.

Każda ze stron może zawrzeć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, według własnego uznania, pisemną komunikacją z drugą stroną, jeśli została zawarta przez SEO Tester Online, o której wiadomość musi zostać przekazana co najmniej 30 dni przed datą zawarcia na piśmie przez e – e-mail zgłoszony Użytkownikowi płatnej Usługi.

Ponadto SEO Tester Online może zawrzeć niniejszą Umowę w dowolnym czasie i bez powiadomienia w przypadku poważnych naruszeń Umowy, naruszenia prawa lub w każdym innym przypadku przewidzianym w niniejszej Umowie.

5.2. Zakończenie.

Abonent lub Spółka może odwołać Warunki użytkowania na piśmie drugiej osobie, z zachowaniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni wypowiedzenia, takie powiadomienie będzie ważne na koniec Początkowego Okresu Subskrypcji lub każdego kolejnego okresu odnowienia. Każda ze stron może natychmiast wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, jeśli druga strona dopuści się istotnego naruszenia jednego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w przypadku naruszenia, jeśli druga strona nie naprawi tego w ciągu 30 ( trzydzieści) dni od dnia otrzymania zawiadomienia pocztą elektroniczną, w którym określono naruszenie i żądanie naprawienia szkody. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych Firmy, Firma może odwołać Warunki użytkowania lub wypowiedzieć lub zawiesić Usługę (w całości lub w części) i / lub uzyskać dostęp do Witryny lub konta Abonenta ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu Abonenta, jeżeli Abonent naruszy jakiekolwiek postanowienie lub którykolwiek z warunków płatności. Po zakończeniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu (a) wszystkie licencje wydane na podstawie niniejszej Umowy zostaną natychmiast wypowiedziane, (b) Użytkownik nie będzie już miał żadnego prawa do korzystania z Usługi, (c) Firma może zniszczyć lub w inny sposób zbyć wszelkich Danych Użytkownika lub innych danych dotyczących Subskrybenta będących w jego posiadaniu oraz (d) wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności za zwrot praw stron, które narosły do ​​dnia rozwiązania umowy, w tym prawa do dochodzenia odszkodowania za jakiekolwiek naruszenie umowy, które istnieją w momencie wygaśnięcia lub przed wygaśnięciem lub datą wygaśnięcia, należy uważać za zdecydowane.

 

5.3. Reaktywacja.

W przypadku, gdy konto Abonenta zostanie zawieszone lub zlikwidowane, a Abonent zechce później reaktywować takie konta, taka reaktywacja może zostać przeprowadzona według uznania Spółki i będzie podlegać dodatkowym opłatom, które mogą zostać naliczone przez Spółkę.

5.4. Efekt konkluzji.

Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy wszelkie prawa Użytkownika, którego jej zawarcie dotyczy, w zakresie korzystania z Serwisu i Usług, wygasają ze skutkiem natychmiastowym.

5.5. Pozostałości.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, wszystkie postanowienia dotyczące odszkodowania, gwarancji, odpowiedzialności i ograniczeń, poufności i ochrony praw własności i tajemnic handlowych oraz wszystkie postanowienia wyraźnie lub ze względu na ich charakter są niezbędne do przetrwania niniejszej uchwały w celu osiągnięcia ich celu. dopóki nie będą już musieli przeżyć, aby osiągnąć swój cel.

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji.

Bez uszczerbku dla przypadków wyraźnie zabronionych przez prawo, Usługi i Witryna są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” i wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji lub warunków zbywalności, przydatności w określonym celu, tytuł, przyjemność, dokładność lub nienaruszanie. Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko i ryzyko. Nie gwarantujemy, że Usługi lub Witryna (a) spełnią Twoje potrzeby; (b) będą dostępne w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; lub (c) będą dokładne, niezawodne, wolne od wirusów lub innych szkodliwych, kompletnych, legalnych lub bezpiecznych kodów. Nie udzielamy również żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści w jakiejkolwiek witrynie połączonej z Witryną. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, udzielona przez SEO Tester Online lub przez osoby trzecie lub za pośrednictwem Usługi, nie spowoduje powstania gwarancji, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszych warunkach.

6.2. Ograniczenie odpowiedzialności.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pod żadnym pozorem SEO Tester Online, jego urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie mogą ponosić odpowiedzialności w stosunku do stron trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody lub przykłady, w tym m.in. szkody wynikające z utraty zysku, dyskredytacji, niemożności wykorzystania, utraty danych lub innych strat materialnych i niematerialnych (nawet jeśli SEO Tester Online został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód) wynikające z:

 • i) korzystaniem lub niekorzystaniem z Usługi lub brakiem dostępu do jej
  zawartość;
 • ii) wszelkie inne okoliczności związane z Usługą;
  wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub z jakimkolwiek wykorzystaniem
  Usługi lub Serwis.

To ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie również w przypadku szkody
wynikających z korzystania, nadużycia lub niemożności korzystania lub eksploatowania Usługi lub wynikających z przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi (w tym szkód poniesionych przez osoby trzecie).

Chociaż SEO Tester Online podejmuje wszelkie możliwe starania, aby ta Witryna pozostawała wolna od wirusów, warunek ten nie może być zapewniony w absolutnym zakresie i SEO Tester Online nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Dlatego zalecamy podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa przed pobraniem informacji z tej Witryny.

Nasza odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie (a) pięćdziesięciu euro (50 EUR) lub (b) kwot zapłaconych przez użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Istnienie więcej niż jednej skargi nie zwiększy tego limitu. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

6.3. Produkty i usługi stron trzecich.

SEO Tester Online nie gwarantuje, nie obsługuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez strony trzecie za pośrednictwem Witryny lub jakiejkolwiek witryny połączonej z linkiem lub połączonej z jakimkolwiek banerem lub reklamą, a SEO Tester Online nie ponosić odpowiedzialność w jakikolwiek sposób za monitorowanie wszelkich transakcji między Tobą a dostawcami produktów lub usług stron trzecich.

 

6.4. Inne jurysdykcje.

Nie składamy żadnych oświadczeń, że Usługi lub Witryna są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich lokalizacjach. Osoby, które uzyskują dostęp do Usług lub Witryny lub korzystają z nich z jurysdykcji, które zabraniają takiego korzystania, robią to z własnej woli i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa.

 

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i bezwarunkowo zwalniać SEO Tester Online i jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami i wydatkami (w tym między innymi opłatami prawnymi) wynikające z: (a) korzystania i dostępu do Usług i Serwisu; (b) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy; lub (c) naruszenie jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich, własności lub prawa do prywatności. To zobowiązanie do obrony i odszkodowania będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz korzystaniu z Usług i Witryny.

 

 1. RÓŻNE

8.1. Zadanie.

Niniejsza Umowa, jakakolwiek jej część lub jakiekolwiek wynikające z niej prawo lub zobowiązanie, nie może podlegać nowacji, cesji, cesji, zleceniu na zewnątrz lub przeniesieniu przez Ciebie bez naszej pisemnej zgody, ale może być przez nas cedowana bez ograniczeń lub ograniczeń. Każda cesja lub przeniesienie z naruszeniem powyższych postanowień jest uważane za nieważne. Bez uszczerbku dla zrzeczenia się postanowienia niniejszej Umowy będą wiążące na korzyść stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

 

8.2. Siła główna.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek warunków pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym, ale nie ograniczając się do, korzystania ze sprzętu lub usług stron trzecich, awarii komunikacji, działania rządu, wojny, działań terroryzmu, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, warunków pracy, awarii zasilania i zakłóceń w Internecie.

8.3. Właściwe prawo / jurysdykcja.

O ile nie jest to inaczej wymagane na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, Umowy (oraz wszelkie spory/roszczenia pozaumowne wynikające z takich Umów lub z nimi związane) podlegają prawu państwa lub kraju wskazanych w poniższym wykazie, niezależnie od wyboru lub kolizji zasad prawa.

Ponadto użytkownik i SEO Tester Online wyrażają zgodę na przypisanie sądom z poniższej listy kompetencji do rozstrzygania wszelkich sporów, skarg lub konfliktów wynikających ze stosowania Umów (oraz wszelkich sporów / roszczeń pozaumownych wynikających lub związanych z takimi Umowy ). (W niektórych przypadkach kompetencja ta będzie „wyłączna”, co oznacza, że ​​podmiot nie może być osądzony przez sądy żadnego innego kraju; jest kompetentny; w innych przypadkach kompetencja będzie „niewyłączna”, co oznacza, że ​​mogą być właściwe również sądy innych państw).

Różnice te przedstawiono w poniższej tabeli.

Country Law to be adopted Competence
Poland, Italy Italian laws Exclusive; courts of the localcountry
Turkey Italian laws Non-exclusive; courts and other courts of the Turkish Republic
Brazil Read Brazilian Exclusive; state and federal courts of Sao Paulo, State of Sao Paulo, Brazil
Canada Laws of the province of Ontario Exclusive; Ontario courts, Canada
United States, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay State of California, United States Exclusive; state and federal courts of the County of San Francisco, CA, or New York, NY
Estonia, Hong Kong, Latvia, Lithuania Italian laws Non-exclusive; Italian courts
Spain Spanish law Non-exclusive; courts of the current domicile of the consumer in Sapgna
All other countries Italian laws Exclusive, Italian courts

 

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z niej wynikające oraz wszelkie spory powstałe między stronami w związku z niniejszą Umową regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim, pomimo postanowień dotyczących przedmiotu kolizji praw, należy kierować do Sądu Katanii (CT, Włochy) jako jedyne właściwe forum, posiadające wyłączną kompetencję we wszelkich postępowaniach prawnych wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, a Użytkownik nieodwołalnie zgadza się na tę wyłączną jurysdykcję. Nie uniemożliwi to jednak ścigania jakiejkolwiek innej jurysdykcji o wydanie nakazu sądowego lub podobnego.

8.4. Zrezygnuj z prawa do pozwu zbiorowego.

JEŚLI JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK I TESTER SEO ONLINE ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK PRZECIWKO INNYM TYLKO W WŁASNYM, INDYWIDUALNYM UBRANIE, A NIE JAKO WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W JAKIMKOLWIEK ZBIORNIKU. Z wyjątkiem przypadków uzgodnionych przez użytkownika i SEO Tester Online, żaden arbiter ani sędzia nie może łączyć wniosków więcej niż jednej osoby ani w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego.

8.5. Arbitraż.

Jeśli użytkownik znajduje się, ma biura/biura lub prowadzi działalność w jurysdykcji, w której niniejsza sekcja 8.3. nie ma zastosowania, do danego użytkownika mają zastosowanie następujące obowiązkowe klauzule arbitrażowe.

8.6. Rozstrzyganie i arbitraż sporów.

Użytkownik i SEO Tester Online zgadzają się, że każda przyczyna, skarga lub spór między użytkownikiem a SEO Tester Online wynikający lub odnoszący się w jakikolwiek sposób do niniejszych Umów lub do relacji użytkownika z SEO Tester Online jako użytkownikiem Usługi (zarówno w oparciu o umowy, zła, ustawa, oszustwo, wprowadzenie w błąd lub jakąkolwiek inną teorię prawną i niezależnie od tego, czy takie roszczenia powstaną w trakcie lub po wygaśnięciu Umów) zostaną rozwiązane w drodze obowiązkowego wiążącego indywidualnego arbitrażu. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż postępowanie sądowe. W ARBITRAŻU NIE MA SĘDZIA ANI PRZYSIĘGŁYCH, A EGZAMIN SĄDOWY W ZAKRESIE ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO JEST OGRANICZONY. W trakcie arbitrażu można dokonać bardziej ograniczonych odkryć niż w sądzie. Sędzia arbitrażowy musi przestrzegać niniejszej umowy i może przyznać takie same odszkodowania i postanowienia sądu (w tym opłaty prawne), ale nie może przypisywać środków orzekających lub nakazu na rzecz osób trzecich innych niż strony zaangażowane w dany arbitraż. Ta klauzula arbitrażowa przetrwa do końca umów.

 

8.7. Wyjątki.

Z zastrzeżeniem punktu 8.6. użytkownik i SEO Tester Online zgadzają się, że żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może w dowolnym momencie wykluczyć, uniemożliwić ani w inny sposób ograniczyć naszych praw do (1) podejmowania indywidualnych działań w sądzie w przypadku drobnych sporów, (2) ścigania działań egzekucyjnych za pośrednictwem właściwego federalnego, stanowego lub lokalne agencje, jeśli takie działania są dostępne, (3) zażądać nakazu sądowego lub (4) odwołać się do sądu w celu rozstrzygnięcia roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej.

 

8.8. Zasady arbitrażu.

Użytkownik lub SEO Tester Online może wszcząć postępowanie arbitrażowe. Wszelkie arbitraże między użytkownikiem a SEO Tester Online będą rozstrzygane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami arbitrażowymi Włoskiej Izby Handlowej przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z prawem, jak wskazano w niniejszych Umowach, i będą zarządzane przez Właściwego Izba Handlowa.

 

Wszelkie arbitraże będą prowadzone w języku włoskim i, o ile nie wymaga tego bezwzględnie obowiązujące prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, prawem stosowanym w takim arbitrażu będzie prawo państwa włoskiego, niezależnie od wyboru lub konfliktu zasady prawa.

 

8.9. Czas prezentacji.

Każdy arbitraż musi zostać wszczęty poprzez złożenie wniosku arbitrażowego w ciągu JEDNEGO (1) ROKU od dnia, w którym strona skarżąca jest lub powinna być świadoma działania, zaniechania lub braku, które stanowią podstawę tej skargi; co więcej, nie może przysługiwać żadne inne zadośćuczynienie za roszczenia niezgłoszone w tym okresie. W przypadku, gdy obowiązujące prawo zabrania ograniczenia terminu składania reklamacji do jednego roku, wszelkie reklamacje należy składać w najkrótszym terminie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.10. Powiadomienie; Metoda.

Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne powiadomienie o sporze listem poleconym poleconym (podpis jest obowiązkowy) lub, jeśli SEO Tester Online nie ma fizycznego adresu użytkownika w swoich archiwach, pocztą elektroniczny („Powiadomienie”). Adres SEO Tester Online dla powiadomień znajduje się w nagłówku niniejszej umowy. Powiadomienie musi (1) opisywać charakter i podstawę skargi lub sporu; oraz (2) zdefiniować konkretny wnioskowany przepis („Wniosek”). SEO Tester Online zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań w dobrej wierze w celu bezpośredniego rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku nieosiągnięcia takiego porozumienia w terminie 30 dni od otrzymania Zgłoszenia, użytkownik lub SEO Tester Online może wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie arbitrażu wysokość ewentualnej oferty umowy przedstawionej przez użytkownika lub przez SEO Tester Online nie zostanie ujawniona sędziemu, dopóki nie podejmie on decyzji i ostatecznego zdania, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu na korzyść użytkownika, SEO Tester Online zapłaci użytkownikowi (1) kwotę ustaloną przez arbitra, jeśli dotyczy, (2) ostatnią kwotę określoną w pisemnej umowie i zaoferowaną przez SEO Tester Online, aby rozwiązać spór przed wyrokiem sędziego; lub (3) 1000 euro, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Wszystkie dokumenty i informacje ujawnione podczas arbitrażu muszą być ściśle poufne przez odbiorcę i nie mogą być przez niego wykorzystywane do celów innych niż arbitraż lub zastosowanie odpowiedniej decyzji i wyroku, i nie mogą być ujawniane z wyjątkiem tego, że w zaufaniu do ludzi którzy mają rzeczywistą potrzebę ich poznania w takich celach lub zgodnie z obowiązującym prawem. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w celu zastosowania orzeczenia i orzeczenia arbitra, ani użytkownik, ani SEO Tester Online nie mogą publicznie publikować żadnych ogłoszeń ani komentarzy, ani reklamować arbitrażu, w tym w nieograniczającej formie istnienia sporu między stronami, istnienia arbitrażu lub jakiejkolwiek decyzji lub wyroku arbitra.

8.11. Zmiany.

W przypadku jakichkolwiek przyszłych zmian w niniejszej klauzuli arbitrażowej przez SEO Tester Online (z wyjątkiem jakichkolwiek zmian adresu powiadomienia SEO Tester Online), użytkownik może odrzucić te zmiany, wysyłając pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni od daty modyfikacji do SEO Adres do powiadamiania testera Online; w takim przypadku konto użytkownika w SEO Tester Online zostanie natychmiast zlikwidowane, a zapis na sąd polubowny przetrwa w formie obowiązującej bezpośrednio przed odrzuceniem przez użytkownika zmian.

8.12. Zastosowanie.

Jeżeli zrzeczenie się pozwów zbiorowych określonych w pkt 8.4. okaże się niewykonalny w postępowaniu arbitrażowym lub jakakolwiek część sekcji 8. nie ma zastosowania, ta sekcja zostanie uznana za nieważną i anulowaną, a w takim przypadku strony zgadzają się, że siedziba wyłącznej kompetencji została opisana w sekcji 8.3. rozliczy wszelkie działania wynikające z Umów lub z nimi związane.

8.13. Zawiadomienia elektroniczne.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej. Powiadomienia elektroniczne będą dostarczane na Twój adres e-mail, który służy do celów rejestracji, ponieważ może on być później modyfikowany w ustawieniach konta lub poprzez pisemną komunikację. Wszelka korespondencja w formie elektronicznej będzie traktowana jako „pisemna” i otrzymana w dniu jej wysłania. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy żadnych zobowiązań, do dostarczania komunikatów w formie papierowej.

8.14. Całość porozumienia.

Niniejsza Umowa, wraz z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a SEO Tester Online dotyczące korzystania ze Strony i Usług. Jednak warunki niektórych innych usług i produktów SEO Tester Online, takich jak nasz blog, program partnerski, nasze seminaria internetowe, pasek narzędzi SEO Tester Online dla przeglądarek i inne, mogą nakładać dodatkowe warunki, które można znaleźć w warunkach i warunki dla takich usług i produktów.

8.15. Języki.

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku włoskim, który obowiązuje w sposób wiążący we wszystkich jej tłumaczeniach na inne języki, dokonanych przez nas i dostarczonych dla Twojej wygody, stosownie do przypadku. Serwis został zaprojektowany w języku włoskim, a jego tłumaczenia na inne języki mogą zawierać nieścisłości, za które nie ponosimy odpowiedzialności; zaleca się używanie wersji włoskiej i używanie wersji w innych językach tylko w celach informacyjnych i na własne ryzyko. Zgadzasz się również na komunikację z nami w języku włoskim.

8.16. Brak zwolnienia.

Żadne niepowodzenie lub opóźnienie w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszej umowie przez jednego z kontrahentów niniejszej Umowy w celu wykonania jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się takiego (lub jakiegokolwiek innego) prawa lub środka naprawczego, ani nie wyklucza lub ogranicza jego dalsze wykonywanie. Żadne skorzystanie z tego indywidualnego lub częściowego prawa lub środka zaradczego nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego (lub innego) prawa lub środka zaradczego; i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się wszelkich dalszych naruszeń lub naruszeń zgodnie z tym samym lub jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszej umowy.

8.17. Inwalidztwo.

Wszystkie postanowienia niniejszej umowy są odrębne i możliwe do rozdzielenia. Jeśli jedno z postanowień niniejszej Umowy (lub jakiejkolwiek jej części) zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, nie ma to wpływu na działanie niniejszej Umowy, a decyzja taka nie wpływa na inne ważne zaprowiantowanie.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Korzystanie z Usług jest również regulowane naszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie, których postanowienia przyjmujemy w odniesieniu do tego tytułu, więc odwołując się do niniejszej Umowy, odnosimy się również do Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookie.

 

 1. ŁĄCZNOŚĆ

Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +39 327 89 53 647 lub e-mailem pod adresem info@seotesteronline.com

 

Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2019

Terms & Conditions – until 11 April 2019