https://pl.seotesteronline.com/privacy-policy/

Black Friday

DNI

GODZIN

Chwyć ofertę!

Privacy Policy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 20 stycznia 2020 r.

Firma Quarzio S.r.l. (VAT 05395980872) z siedzibą pod adresem Via Giuseppe Mazzini 47 w Aci Sant’Antonio w Katanii, jako administrator przetwarzania danych (zwany dalej „Administratorem”) strony internetowej www.seotesteronline.com (zwanej dalej „Witryną”) informuje odwiedzających (dalej „Tematy”) zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Europejskiego nr. 2016/679 pt. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”).

Administrator jest świadomy wagi przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) Podmiotów i informuje Podmioty o rodzaju przetwarzanych Danych i związanych z tym sposobach.

Podmiot zostaje poinformowany, że dokonując nawigacji w Serwisie lub wyrażając wolę korzystania z usług świadczonych przez Administratora, ten pierwszy oświadcza, że ​​zapoznał się i zaakceptował niniejsze informacje dotyczące przetwarzania Danych (dalej „Informacje”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Informacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail:

Jakie są prawa Podmiotu?

Podmiotowi przysługują następujące prawa:

  • Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu Danych dotyczących jej osoby oraz dostęp do jej Danych;
  • Prawo do sprostowania;
  • Prawo do anulowania (usuwania) Danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia Danych w celu otrzymania lub ujawnienia innemu administratorowi swoich Danych w formacie, który będzie ustrukturyzowany, powszechnie używany i możliwy do odczytania z urządzeń automatycznych;
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody;
  • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z podejrzeniem naruszenia przetwarzania Danych.

Jak korzystać z praw?

Podmiot może skorzystać ze swoich praw wysyłając żądanie na wskazany adres e-mail.

Administrator nie obciąży Podmiotów żadnymi dodatkowymi kosztami za ich żądanie (chyba że zostanie to uznane za znacznie przekraczające prawa), a ten pierwszy może zażądać dodatkowych informacji w celu spełnienia żądania.

Żądanie zazwyczaj sporządza się w ciągu 30 dni, ale w przypadku uznania żądania za złożone lub przytłoczenia Administratora żądaniami lub jego złożoności może wymagać dodatkowego czasu (nieprzekraczającego 60 dni), a tym samym zostanie niezwłocznie poinformowany przez Administratora.

Jakie dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza Dane przekazane przez Podmiot oraz od osób trzecich w celu realizacji żądania kontaktu lub skorzystania z usług Administratora (zwanych dalej łącznie „Usługami”).

 • Dane dostarczone od podmiotu
Categories of Data Type of Data
Common Data Name, surname, residence, email, phone, fiscal code/Vat number
Image Data Profile image
Professional Data Professional experience
Technical Data IP address and cookies
Online presence Data Link to public personal pages and social media, personal sites and any other material related to Subjects
 • Dane zbierane od stron trzecich
Third parties Type of data
Analytics provider
 • Behavioural Data
 • Technical Data

Dane zagregowane

Administrator może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać oraz ujawniać zagregowane dane, takie jak statystyki, w dowolnym celu.

Dane zagregowane mogą być powiązane z Danymi Podmiotu, ale po zsumowaniu takie Dane nie mogą zidentyfikować żadnego Podmiotu i nie należy ich uważać za dane osobowe. Jednakże w przypadku połączenia lub połączenia Danych zagregowanych z Danymi Podmiotu i ich zidentyfikowania, Administrator będzie przetwarzał Dane zagregowane zgodnie z niniejszymi Informacjami.

Dane szczegółowe

Administrator nie przetwarza żadnych konkretnych Danych (szczególne Dane są danymi osobowymi związanymi z pochodzeniem etnicznym, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, orientacją seksualną, poglądami politycznymi, danymi genetycznymi, biologicznymi i zdrowotnymi), ponieważ nie przetwarza żadnych Danych związanych z wyrokami skazań Podmiotów za przestępstwa.

Dlaczego dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza Dane dotyczące celów wymienionych poniżej.

RODO wymaga, aby Administrator posiadał podstawę prawną dla każdego celu przetwarzania, a jedną z podstaw prawnych jest zgoda Podmiotu.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ale nie będzie to miało wpływu na wcześniejsze przetwarzanie cofnięcia zgody.

Poniżej znajduje się tabela celów, opis i okres przetwarzania:

Purpose Description Processing period
Providing Services Subject may request to be contacted or being provided with a specific service of the Controller. Data will be processed until the Services are being provided.
Providing support to Subjects Subjects may incur in technical problems during the navigation and, consequently, request assistance from the Controller. Data will be processed until requests are completed.
Newsletter Subject can subscribe to Controller newsletter in order to receive update on Controller activity. 2 years
Comply with law and regulations, provisions of public and judicial authorities. Controller may process Data in order to respect laws and regulations, provisions of public and judicial authorities. Period of processing is determined by law and regulations, provision of public and judicial authorities.

Co się stanie, jeśli podmiot nie dostarczy danych?

Administrator nie będzie świadczyć Usług ani wsparcia Podmiotom w przypadku, gdy niezbędne Dane nie zostaną dostarczone przez Podmiot. W takim przypadku Administrator może zażądać od Podmiotu dostarczenia lub zintegrowania Danych lub, w przypadku gdy podmiot nie dostarczy lub nie dokona integracji, będzie uprawniony do usunięcia Danych i nie świadczenia Usług lub wsparcia.

Do innych celów niż wyżej wymienione podanie Danych nie jest obowiązkowe i nie będzie miało wpływu na Usługi ani wsparcie.

Czy dane są ujawniane lub rozpowszechniane?

 • Ujawnienie

Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w następujący sposób:

Receiving third party Purpose of disclosure
Suppliers Suppliers that support Controller with Services.
Advisors In case it is mandatory for legal or authorities provisions, Controller can disclose Data to external advisors.
Public or judicial authority Controller can disclose Data to such third parties in case it is mandatory by the law or by a specific provision of a public authority.
 • Rozpiętość

Dane nie będą przekazywane stronom trzecim i nie będą rozpowszechniane publicznie.

Gdzie przechowywane są dane?

Administrator przechowuje Dane w archiwach papierowych i cyfrowych zarówno w swojej siedzibie jak i na terenie Unii Europejskiej. Administrator może przechowywać Dane poza Unią Europejską, jeśli jest to niezbędne do celów przetwarzania i w takim przypadku zapewnia, że ​​Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, Tarczami Prywatności i umowami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (ostatnie 2 wymagania tylko jeśli jest to konieczne/obowiązkowe).

W jaki sposób Administrator przetwarza Dane?

Administrator przetwarza Dane poprzez podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie i zniszczeniu danych osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur informatycznych oraz w formie papierowej, jeśli zostanie to uznane za konieczne, przez upoważnione podmioty wewnętrzne i zewnętrzne podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora.

Jaka jest polityka przetwarzania Danych małoletnich?

Administrator jest świadomy delikatności przetwarzania Danych małoletnich. W szczególności Usługi nie są przeznaczone do świadczenia osobom niepełnoletnim w wieku 16 lat, a Administrator nie przetwarza dobrowolnie takich danych: w tym celu Administrator zwraca się z zastrzeżeniem, że nie żądają Usług, jeśli mają mniej niż 16 lat.

Żądania Administratora, do których ma odpowiedzialność rodzicielską, aby kontrolować, czy Usługi nie są żądane przez osoby nieletnie poniżej 16 roku życia. W przypadku uznania takiego zdarzenia przez Administratora, przystąpi on do usunięcia Danych ww. Podmiotów.

Co zrobić, jeśli są linki do innych stron internetowych?

Administrator informuje Podmioty, że niniejsze Informacje dotyczą wyłącznie Witryny, a w przypadku istnienia linków do innych stron internetowych Podmioty są proszone o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Dane przekazywane przez Podmioty innym serwisom internetowym.

Zmiany w obecnych informacjach

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Informacji w dowolnym momencie. W przypadku zmian Administrator zaktualizuje zmienione Informacje na Stronie i przekaże zmianę Podmiotom.

Subskrybent jest informowany, że korzystając z Serwisu po wprowadzeniu zmian akceptuje tak zmienione.

 

Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2020 r.

Privacy Policy – until 19 January 2020

Privacy Policy – until 11 April 2019